Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.humanminds.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Human Minds NV (BE 0793.562.245). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Human Minds NV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Human Minds NV.

Geen garantie op juistheid

Human Minds NV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Human Minds NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie of links waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mailverkeer

Als je een bericht ontvangt die niet voor jou bestemd is, word je vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Human Minds NV en gelieerde partners staan door de elektronische verzending van hun berichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.humanminds.be op deze pagina.